Menu
Obec Dolní Lhota Obec Dolní Lhota

Psi

Poplatky pro rok 2024 

 • Poplatek za jednoho psa = 200Kč 

 • Poplatek za každého dalšího psa téhož majitele = 500 Kč

 • Poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let = 100 Kč

 • Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let = 150 Kč

urad-obce/uredni-deska/ozv-2019-2-o-mistnim-poplatku-ze-psu-599.html?kshow=2&kshowback=2

 • správní poplatky vyřídíte na tel. +420 553 768 014

 

Necháváte své zvíře volně pobíhat?

https://ztracenianalezenimazliccizmskraje.webnode.cz/nechavate-zvire-volne-pobihat/

Každý je povinen učinit opatření proti úniku zvířat..

To říká §13/1 Zákona na ochranu zvířat proti týrání
§27/2/f ; §27/12/c tohoto zákona stanoví výši pokuty až 50.000,-- Kč. Toto je pouze pokuta!

Přestupky

§ 27

Přestupky fyzických osob

(2) Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost týkající se podmínek chovu psa nebo kočky stanovenou v § 7a odst. 1,

b) přepravuje zvíře v rozporu s § 8a nebo § 8c až 8f,

c) prodá nebo daruje zvíře v zájmovém chovu osobě uvedené v § 13 odst. 4,

d) chová druh zvířete vyžadující zvláštní péči v rozporu s § 13 odst. 5, nebo

e) poruší zákaz činnosti s volně žijícími zvířaty podle § 14a odst. 1,

f) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.

 

(12) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), n), r) nebo s) anebo podle odstavce 2 písm. e),

Dále musíte počítat s uhrazením vzniklé škody, které upravuje §2933 Občanského zákoníku.

Škoda způsobená zvířetem

§ 2933

Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.


Může jít až o milionové částky (např. způsobí-li zvíře pád cyklisty z kola) - více v článku "Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem".

Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem:

Jak na to?

Nový občanský zákoník výslovně stanovuje odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem. Milovaný mazlíček je přeci jen zvířetem, které může způsobit újmu druhému. Zejména při újmě na zdraví může případné odškodnění dosahovat velmi vysokých částek.

Výslovné zakotvení v zákoně…

Občanský zákoník vymezuje odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem tak, že způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.

Vlastník zvířete je tak primárně odpovědný za škodu způsobenou zvířetem, a to i v případě, že zvíře má u sebe jiná osoba (pak nastupuje solidární odpovědnost této osoby a vlastníka zvířete).

Přísná odpovědnost vlastníka zvířete

Cílem zákonné úpravy je ochrana společnosti před případným nebezpečným jednáním zvířete. Pokud při venčení napadne pes jiného člověka a způsobí újmu na zdraví nebo věcnou škodu, nastupuje odpovědnost vlastníka zvířete. Vlastník zvířete je tak za případnou újmu způsobenou zvířetem odpovědný objektivně, tj. bez ohledu na zavinění.

Odškodnění újmy na zdraví může dosahovat dle současné právní úpravy milionových částek jen v rámci odškodnění nemajetkové újmy (bolestné, ztížení společenského uplatnění, další nemajetková újma), pokud se jedná o velmi vážné újmy na zdraví. Kromě nemajetkové újmy uplatňují poškození újmou na zdraví i řadu náhrad z hlediska odškodnění majetkové újmy (ušlý výdělek, náklady na léčbu, apod.).

Jaké náhrady mohou uplatňovat poškození újmou  na zdraví dle občanského zákoníku

Pro lepší přehled si uvedeme okruh náhrad, které vymezuje občanský zákoník pro poškozené a pozůstalé při odškodnění újmy na zdraví:

Poškození:                                                                

 • Vytrpěná bolest;
 • Ztížení společenského uplatnění;
 • Další nemajetková újma;
 • Náklady spojené s péčí o zdraví;
 • Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti;
 • Náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti;
 • Náhrada za ztrátu na důchodu; 
 • Náhrada za bezplatně konané práce.

Pozůstalí:

 • Odškodnění duševních útrap;
 • Náklady pohřbu;
 • Náklady na výživu pozůstalým.

Jestliže jste utrpěli újmu na zdraví a zvažujete uplatnění odškodnění, pak vyhledejte odbornou právní pomoc specializovaného advokáta, který určí kvalifikovaně okruh náhrad, které můžete požadovat.

Kdy se vlastník zvířete zprostí odpovědnosti?

Odpovědnost vlastníka nebude dána v případech způsobení škody zvířetem sloužícímu vlastníku k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo slouží-li zvíře jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, prokáže-li vlastník zvířete, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že škoda by vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Občanský zákoník dále stanovuje, že za týchž podmínek se povinnosti k náhradě újmy zprostí i ten, komu vlastník zvíře svěřil.

Občanský zákoník taktéž zbavuje vlastníka zvířete odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy je zvíře ukradeno nebo jinak odňato vlastníkovi bez jeho vědomí. Vlastník nebo osoba, které zvíře svěřil vlastník, musí prokázat, že odnětí zvířete nemohl rozumně zabránit.

Můžete se dopustit i ublížení na zdraví z nedbalosti a za to hrozí i vězení. Jeden z příkladů zde.

O tom, zda jste zvíře řádně zajistili proti úniku, rozhoduje soud, který si kromě svědectví sousedů může vyžádat znalecký posudek, zda oplocení, klec, terárium bylo vhodné pro zajištění zvířete proti úniku. A tady žádné výmluvy neobstojí!

Povinnosti uhradit škody způsobené zvířetem se těžko zbavíte a zaplatíte i soudní výdaje.

Czech Point

logo Czech Pointu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace, které by Vás mohly zajímat…