Menu
Obec Dolní Lhota Obec Dolní Lhota

Hřiště

Výstavba zařízení volnočasových aktivit v obci Dolní Lhota - Víceúčelové sportoviště


Logo EU

 • Registrační číslo: CZ.1.10./4.1.00/01.00058
 • Prioritní osa: 10.4. Rozvoj venkova
 • Oblast podpory: 10.4.1. Rozvoj venkova
 • Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity

Projekt je spolufinancován z účelové dotace strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Vážení spoluobčané, návštěvníci webových stránek obce, na tomto místě Vás tímto informujeme o realizaci stavby víceúčelového sportoviště. Během konce roku 2008 a začátkem roku 2009 proběhly nezbytné přípravné práce a v současné době již probíhá realizace celého projektu.

Kdo jsou ti, kteří celý záměr spolu s obcí Dolní Lhota realizují a byli vybráni prostřednictvím veřejných soutěží?

 • Manažer projektu: Ing. Ivana Janečková
 • Dodavatel stavby: FUNNY SPORT s.r.o., Kvítková 3643, Zlín
 • Poskytovatel bankovních služeb: Česká spořitelna a.s., pobočka Opava
 • Technický dozor stavby: Obec Dolní Lhota – Jan Kolínek

Jaké byly důvody pro rozhodnutí o realizaci celého projektu:

Důvody realizace projektu – neustále rostoucí počet obyvatel obce a s tím spojená poptávka po takovém typu zařízení ze strany občanů, chybějící infrastruktura volnočasových aktivit.

Co bude realizací projektu v Dolní Lhotě vybudováno:

Jedná se o výstavbu zcela nového zařízení volnočasových aktivit v obci Dolní Lhota. Toto zařízení bude obsahovat víceúčelové sportoviště, doskočiště, betonových stůl pro stolní tenis, dřevěnou hrací sestavu, dřevěný domeček, altán, kládové houpačky, pískoviště, hrací tabuli, lavičky, pergolu pro kontejnery, stojany na kola, odpadkové koše, ohniště. V novém zařízení budou vybudovány zpevněné plochy, veřejné osvětlení. Budou zde provedeny sadové úpravy. Využití je plánováno celoroční, bezplatné. Realizátorem projektu je obec Dolní Lhota.

 • Předpokládané celkové výdaje projektu: 5.528.686,51 Kč
 • Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR: 5.114.035,00 Kč tj. 92,5%
 • Spolufinancování příjemcem: 414.651,51 Kč tj. 7,5 %
 • Z toho – národní veřejné zdroje: 414.651,51 Kč tj. 7,5%

Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu a vzniklých realizačních příjmů projektu.


Mgr. Vladimír Sobas - starosta

Výchozí stav

(nulová varianta)


Logo EU

V současné době žije v obci 1369 obyvatel a jejich počet se rok od roku neustále zvyšuje. S tím, jak se zvyšuje počet obyvatel, přibývá i počet žáků v obci. V obci se nachází základní škola, kde na prvním stupni s 1.-5.ročníkem je vyučováno průměrně kolem 85 žáků a mateřská škola se 45 dětmi. Základní školu v Dolní Lhotě ovšem nenavštěvují jen místní děti, ale je i spádovou školou pro obec Čavisov a Zátiší, kde ZŠ nejsou. Z těchto obcí zde za vzděláním dojíždí kolem třiceti dětí. V současné době obec Dolní Lhota disponuje pro volnočasové aktivity občanů obce tělocvičnou při ZŠ, která poskytuje zázemí pro sporty jako jsou badminton, volejbal, dále jsou zde nabízeny služby jako je sauna nebo masáže. Primárně tělocvična slouží žákům základní školy a v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech je pronajímána za stanovené poplatky zájemcům o výše uvedené sporty. V obci se dále nachází fotbalové hřiště při TJ Sokol Dolní Lhota a tenisové kurty, které jsou však přístupny jen členům TJ. Navíc je hřiště situováno mimo vesnici.

Nově plánované zařízení volnočasových aktivit bude sloužit všem menším dětem, mládeži, ale i občanům obce, kteří hledají zázemí pro aktivity jako jsou např. organizování her, soutěží, posezení u ohně,... Dále zde budou možnosti sportovního vyžití pro zájemce o ping-pong, nohejbal, volejbal, basketbal, streetball, floorbal a malou kopanou. Díky kvalitnímu povrchu bude víceúčelové hřiště možno využívat i v zimě – bruslení a hokej. V rámci herní sestavy "Dolní Němčí" zde budou herní prvky jako šplhací tyč, skluzavka, řetízkový výstup, síťový most a lezecká stěna. Zařízení bude sloužit v dopoledních hodinách pro potřeby ZŠ Dolní Lhota a od 15 hod. jej budou také využívat děti místní mateřské školy. Zařízení bude koncipováno i pro handicapované občany. Zařízení pomůže vyplnit volný čas dětí, mládeže, ale i jejich rodičů a prarodičů. Pomůže rozvinout jejich pohybové schopnosti a napomůže tak k lepšímu rozvoji jejich osobnosti než čas strávený doma u televize a na počítači. Toto zařízení bude dostupné všem bezplatně (jedná se o projekt negenerující příjmy), což je taky silný motivační prvek. Vyplní také prostor v letní sezóně, kde v obci podobné zařízení k trávení volného času není. Při návrhu tohoto zařízení byl kladen důraz na kvalitu a účelnost, o čemž svědčí i velká promyšlenost jednotlivých herních a sportovních prvků. Zařízení se bude nacházet přímo v centru obce a bude mít využití nejen v letní sezóně, ale bude využíváno v průběhu celého roku.

Obec Dolní Lhota počítá s rozvojem bytové výstavby cca 554 rodinných domků, ve spádové obci Čavisov se počítá s nárůstem cca 185 rod. domků. Z čehož jednoznačně vyplývá, že počet obyvatel obou obcí bude do budoucna stále narůstat.

V nulové variantě by toto hřiště nebylo realizováno, čímž by zde vznikla mezera na straně poptávky po takovémto typu zařízení ze strany všech občanů obce, jak těch nejmenších, tak i těch starších. Prioritním zájmem obce je zachování venkovského rázu a udržení stávajících obyvatel obce, což bez zajištění určitého standardu pro obyvatele není možné. Vzhledem k zájmu obyvatel o bydlení v obci lze předpokládat do budoucna, že současné zázemí bude časem nedostačující a obec bude muset tuto situaci řešit. Protože obec Dolní Lhota je menší obcí, bez přispění peněz z evropských fondů by takovýto typ zařízení nemohla realizovat z vlastních finančních prostředků.

Marketingový průzkum, který byl proveden v obci jednoznačně ukazuje, že o takovýto typ zařízení je ze strany občanů velký zájem. V současné době se na tomto prostranství nachází pouze travnatá plocha bez jakýchkoliv sportovních či herních prvků.

Hřiště

Plocha, na které bude hřiště umístěno – současný stav

Údaje o projektu

 • Název projektu: Výstavba zařízení volnočasových aktivit v obci Dolní Lhota
 • Zahájení projektu: 14. 9. 2006
 • Ukončení projektu: 30. 6. 2010
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 528 686,51 Kč
 • Požadovaná dotace: 5 114 035 Kč
 • Místo realizace: Česká republika, Moravskoslezský kraj, Dolní Lhota, okres Ostrava
 • Umístění stavby: k.ú. Dolní Lhota, p.č. 5/1
 • Vlastník pozemku: obec Dolní Lhota

Žadatel využije průběžné financování projektu.

OSTRAVA !!!

logo OSTRAVA !!!

Czech Point

logo Czech Pointu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Informace, které by Vás mohly zajímat…