Menu
Obec Dolní Lhota Obec Dolní Lhota

Hřiště

Výstavba zařízení volnočasových aktivit v obci Dolní Lhota - Víceúčelové sportoviště


Logo EU

 • Registrační číslo: CZ.1.10./4.1.00/01.00058
 • Prioritní osa: 10.4. Rozvoj venkova
 • Oblast podpory: 10.4.1. Rozvoj venkova
 • Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity

Projekt je spolufinancován z účelové dotace strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Vážení spoluobčané, návštěvníci webových stránek obce, na tomto místě Vás tímto informujeme o realizaci stavby víceúčelového sportoviště. Během konce roku 2008 a začátkem roku 2009 proběhly nezbytné přípravné práce a v současné době již probíhá realizace celého projektu.

Kdo jsou ti, kteří celý záměr spolu s obcí Dolní Lhota realizují a byli vybráni prostřednictvím veřejných soutěží?

 • Manažer projektu: Ing. Ivana Janečková
 • Dodavatel stavby: FUNNY SPORT s.r.o., Kvítková 3643, Zlín
 • Poskytovatel bankovních služeb: Česká spořitelna a.s., pobočka Opava
 • Technický dozor stavby: Obec Dolní Lhota – Jan Kolínek

Jaké byly důvody pro rozhodnutí o realizaci celého projektu:

Důvody realizace projektu – neustále rostoucí počet obyvatel obce a s tím spojená poptávka po takovém typu zařízení ze strany občanů, chybějící infrastruktura volnočasových aktivit.

Co bude realizací projektu v Dolní Lhotě vybudováno:

Jedná se o výstavbu zcela nového zařízení volnočasových aktivit v obci Dolní Lhota. Toto zařízení bude obsahovat víceúčelové sportoviště, doskočiště, betonových stůl pro stolní tenis, dřevěnou hrací sestavu, dřevěný domeček, altán, kládové houpačky, pískoviště, hrací tabuli, lavičky, pergolu pro kontejnery, stojany na kola, odpadkové koše, ohniště. V novém zařízení budou vybudovány zpevněné plochy, veřejné osvětlení. Budou zde provedeny sadové úpravy. Využití je plánováno celoroční, bezplatné. Realizátorem projektu je obec Dolní Lhota.

 • Předpokládané celkové výdaje projektu: 5.528.686,51 Kč
 • Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR: 5.114.035,00 Kč tj. 92,5%
 • Spolufinancování příjemcem: 414.651,51 Kč tj. 7,5 %
 • Z toho – národní veřejné zdroje: 414.651,51 Kč tj. 7,5%

Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu a vzniklých realizačních příjmů projektu.


Mgr. Vladimír Sobas - starosta

Dokončení výstavby

Dokončení výstavby zařízení volnočasových aktivit v obci Dolní Lhota


Logo EU

Obec Dolní Lhota pociťovala zejména v posledních letech potřebu vybudovat zařízení, které by bylo určeno takřka všem věkovým kategoriím občanů. Od předškolního věku až po seniory. Vybudování takovéhoto zařízení je však finančně náročnou záležitostí. Obec samotná by nebyla schopna stavbu o rozpočtových nákladech 5,5 miliónu korun financovat z vlastních prostředků. Naděje přišla až v podobě dotačního titulu, vypsaného Úřadem regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko pod názvem "Výstavba zařízení volnočasových aktivit". Obec se rozhodla této příležitosti využít. Po podání žádosti a absolvování nezbytných formalit byl náš projekt schválen a byly nám poskytnuty dotační prostředky ve výši 92,5 % uznatelných nákladů stavby. Pro vlastní realizaci stavby byla ve výběrovém řízení vybrána dodavatelská organizace FUNNY SPORT, s.r.o. Zlín. Stavba byla realizována podle projektové dokumentace, vypracované projekční kanceláří Ing. Samkové v Opavě. Staveniště bylo dodavateli stavby předáno dne 23.3.2009. Původní termín dokončení celého díla byl stanoven na den 30.6.2010. Zásluhou dodavatele stavby bylo dílo dokončeno a předáno obci se značným předstihem, a to již ke dni 1.9.2009. Díky zkrácené lhůtě výstavby mohou naše děti užívat sportovní zařízení již v tomto školním roce. Úřední kolaudaci provedl Stavební úřad ve Velká Polomi dne 15.9.2009 - bez závad. Dne 9.10.2009 bylo zařízení volnočasových aktivit slavnostně otevřeno za účasti občanů obce a mnoha významných osobností.

Výstavba podobných zařízení není jednoduchou záležitostí a nebyla by možná bez spolupráce mnoha organizací i jednotlivců, který je potřeba poděkovat.
Poděkování jednoznačně náleží:

 • Krajskému úřadu MS kraje a Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko za poskytnutí dotačních prostředků a za vstřícnost, se kterou jsme se při vyřizování nutných formalit u nich setkávali,
 • dodavateli stavby společnosti Funny sport Zlín za kvalitu provedených prací a za zkrácení lhůty výstavby,
 • projektantce stavby Ing. Samkové za vypracování projektové dokumentace a za citlivé začlenění sportoviště do centra obce,
 • Ing.Janečkové za účinnou technickou pomoc při zajištění dotačních prostředků,
 • panu Janu Kolínkovi za technický dozor na stavbě,
 • Krajské hygienické stanici v Ostravě a Stavebnímu úřadu ve Velké Polomi za vstřícnost při vyřizování nezbytných úředních povolení,
 • dále děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na výstavbě podíleli.
   

Vzájemnou spoluprací se podařilo v naší obci vybudovat krásné a účelné zařízení, které jistě bude sloužit ke spokojenosti široké veřejnosti.

OSTRAVA !!!

logo OSTRAVA !!!

Czech Point

logo Czech Pointu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Informace, které by Vás mohly zajímat…